top of page

Zoflora 500ml Fresh Home Disinfectant

Zoflora 500ml Fresh Home Disinfectant

SKU: 79863
kr 99,00Pris
MVA Inkludert
Utsolgt
  • Inneholder: etanol, benzalkonium klorid, metanol, limonen, dihydromykren  linalool, cineol, heksylkanelaldehyd og undekanal. Kan produsere en allergisk reaksjon. 

     

    Fare: Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. 

bottom of page