top of page

Sanmex flue og veps insektspray 

SANMEX FLY & WASP KILLER 300ml

SKU: 470026074
kr 39,00Pris
MVA Inkludert
  • Inneholder: mikstur av butan, isobutan og propan, luktfri parafin, piperonyl butoxid, tetrametrin, permetrin og natriumnitrat.

      

    Fare! Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn 50°C.

    Bruk biocider forsvarlig - les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

bottom of page